مهندسی ژئوماتیک یکی از ابزار های بسیار پر کاربرد در زمینه پایش و گودبرداری دیواره ها می باشد که اگر به صورت تخصصی و اصولی انجام شود بسیار جـامع و قابـل بهـره بـرداری است. مهم ترین عامل در دیواره گود برداری به روش نقشه برداری کاهش حداکثری خطاهای موجـود در مشـاهدات نقشه برداری می باشد که در نتیجه مقدار جابجایی واقعی دیواره گود برداری را نشان می دهد . این مقادیر در پایـدار سـازی هم به لحاظ ایمنی و هم از نظر تمهیدات لازم جهت بازنگری طرح دارای اهمیت ویژه ای است پس با تهران مپ همراه باشید  تا  اطلاعات مفیدی درباره پایش و گود برداری در این مقاله تقدیم شما می نماید.

 

پایش و گودبرداری

 

کنترل پایش و گودبرداری (Excavation Monitoring)

با انجام عملیات خاک‌ برداری تعادل اولیه خاک بر هم خورده و وضعیت تنشی آن دچار تغییرات محسوسی می‌ گردد. این وضعیت باعث برهم خوردن تعادل شده و در نهایت منجر به از هم گسیختگی خاک و ریزش دیواره گود برداری می‌ گردد. یکی از مهم‌ ترین مشکلات موجود در مهندسی ژئوتکنیک حفاظت از دیواره‌ های گود است. بر همین اساس و به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه ها سازه‌ های موقتی یا دائم را برای مهار ترانشه اجرا می‌ نماید که سازه‌ های نگهبان نیز نامیده می شوند. به کارگیری این سازه ها در پایش و گودبرداری ، ضمن تامین امنیت پروژه ، آسایش و امنیت ساختمان‌ ها و خیابان‌ های مجاور پروژه را نیز به همراه خواهد داشت.

همزمان با اجرای سازه نگهبان و عملیات خاکبرداری ، دیواره‌ های گود تغییر شکل داده و دچار جا به‌ جایی می شوند. این تغییر شکل ، به صورت جا به‌ جایی افقی و نشست می باشد و در صورتی که به طور منظم پایش و گودبرداری نشود ، می‌ تواند منجر به ریزش دیواره و بروز خطر گردد. در حقیقت، بروز تغییر شکل در دیواره خاکبرداری شده نشان‌ دهنده کیفیت اجرای سازه نگهبان است و مقادیر زیاد جا به‌ جایی هشداری برای توقف گود برداری به شمار می‌ آید.

روش های مختلف پایش و گودبرداری (مانیتورینگ)

 • پایش چشمی:

بررسی منظم جهت شناسایی هر گونه ترک ، جابجایی و نشست در سطح زمین ، دیوار ساختمان را پایش چشمی می گویند. بنابراین به صورت دوره ای نواحی اطراف گود شامل خیابان، ساختمان، حیاط و دیواره های مجاور بازرسی گردیده و ایجاد ترک و تغییر وضعیت ترک ها گزارش می گردد. تهیه عکس و فیلم از نواحی مورد بررسی در امر پایش و گودبرداری چشمی مفید است و روند تغییرات را به نمایش میگذارد.

 •  پایش با استفاده از ابزار دقیق:

در این روش تغییرمکان و جا به جایی عوارض مجاور گود به کمک نصب تجهیزات و ابزار دقیق صورت می پذیرد. از جمله ابزار دقیق های مورد استفاده در پایش و گودبرداری به کرنش‌ سنج (Strain gage)، انحراف سنج (Inclinometer) می توان اشاره کرد. این ابزار ها بر روی نقاط مناسبی از سازه نصب می شوند و به صورت پیوسته داده برداری انجام می شود. نتایج حاصل از این داده ها، مقدار جا به جایی افقی (به سمت گود) و جا به جایی قائم (نشست) آن را نمایش میدهد.

 • پایش با استفاده از روش ژئودتیک:

جهت پایش و گودبرداری و محاسبه تغییر مکان دیواره های گود، با فرض عدم امکان ایجاد ایستگاه های دائمی ثابت نقشه برداری بر روی سطح زمین سه روش پیشنهاد می شود ، که در کلیه روش ها تعدادی نقاط نشانه (تارگت) یا Tape بر روی دیواره گود نصب می شود.

 

پایش و گودبرداری

 

تقسیم بندی مانیتورینگ :

پایش و گودبرداری به دو گروه کلی حفاظت نشده و حفاظت شده تقسیم بندی می شود:

 1. گروه اول گودهایی می باشند که در کلیۀ شرایط دوران عملکرد، پایداری و تغییر شکل مجاز در آن بدون هیچگونه حفاظتی تأمین میشود.
 2. گروه دوم گود هایی هستند که در کلیۀ شرایط دوران عملکرد، پایداری و تغییر شکل مجاز در آن با دو فرآیند
  مختلف زیر تأمین شوند:
 • با استفاده از بسیج نیروهای داخلی خاك
 •  سازه نگهبان

گودها یا دائم هستند یا موقت. گود موقت گودی است که برای زمانی کوتاه تعریف شده است و به منظور اجرای عملیات ساختمانی احداث می گردد. در طراحی گود های موقت یا دائم، بارگذاری ها و جزئیات روش ها و مشخصات مصالح باید منطبق با شرایط پایدارسازی موقت یا دائم باشد.

 • پایدارسازی موقت: نوعی پایدارسازی است که پایداری گود را در دوران احداث بنا تأمین می نماید و برای آن نقشی در کاهش نیروهای رانش خاك بر سازه اصلی در شرایط بهره برداری در نظر گرفته نمی شود . پایدارسازی موقت می تواند در هنگام طراحی به صورت کوتاه مدت (کمتر از یکسال پس از اتمام و یا توقف عملیات پایش و گودبرداری) یا بلند مدت (طرح دائم) باشد. در پایدارسازی موقت و بلند مدت باید ملاحظات بارگذاری متناسب با زمان، شرایط دوام مصالح و جزئیات روش های مناسب منطبق با شرایط نوع طراحی باشد.
 • پایدارسازی دائم: باید الزامات بارگذاری لرزه ای، تأمین دوام مصالح و جزئیات روش های مناسب باشد.
  اگر نیاز به نقشه برداری ساختمان و پایش و گودبرداری را دارید در خدمت شما عزیزان هستیم تنها کافیست با تهران مپ تماس بگیرید.

 

پایش و گودبرداری

 

مانیتورینگ و رفتار سنجی سازه‌ ها و گود برداری‌ ها به روش نقشه‌ برداری چگونه است؟

در روش ژئودتیكی ، شبكه‌ ای از نقاط بر روی بدنه و محیط اطراف سازه ایجاد می شود و از طریق مشاهدات ژئودتیكی (عمدتا طول ، زاویه و مختصات) در وهله‌ های زمانی مختلف ، رفتار سازه مورد پایش قرار می گیرد. در این صورت مشاهدات امكان كنترل تغییر شكل بیرونی سازه را مهیا می‌ کنند. بكارگیری مشاهدات ژئودزی مهندسی به منظور رفتار سنجی خارجی سازه‌ ها در سال‌ های اخیر خصوصا با افزایش دقت وسایل اندازه‌ گیری ، به ویژه GPS ، از اهمیت و توجه بیش از پیش برخوردار می باشد.

اهداف ابزارگذاری و پایش و گودبرداری

پایش به منظور تأمین اهداف زیر انجام می شود:

 • تأمین ایمنی گود در حین عملیات اجرایی و پس از گود برداری
 • ارزیابی پاسخ سازه های به وضعیت جدید در حین و پس از گود برداری
 • کنترل پارامترهای طراحی انتخاب شده و بازنگری آن در صورت موجود