نقشه های رقومی به نقشه های گفته می شوند كه توسط تكنیكهای رقومي تولید شده و به فرم رقومی نیز ذخیره گردد. ذخیره سازی این نقشه ها به دو صورت برداری و رستری است. با تولید نقشه هایی از نوع رقومی بسیاری از مشكلات موجود در نقشه هاي سنتی برطرف می شود. این نقشه ها به دو طریق توسط رقومی نمودن نقشه هاي سنتی (DIGITIZING) و یا مستقیما از روی تصاویر هوایی ( مسیر روش فتوگرافی ) قابل تهیه است. پس با تهران مپ همراه باشید  تا  اطلاعات مفیدی درباره تهیه نقشه رقومی با مقیاس در این مقاله تقدیم شما می نماید.

 

نقشه های رقومی

 

رقومی سازی و دیجیتال کردن نقشه ها:

طراحی، پیاده‌سازی، تولید و ارائه نقشه‌ها، تولید داده‌های مکانی و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) یا خدمات بر روی کامپیوتر رقومی سازی است.
رقومی سازی نقشه ها زمانی مطرح می شود که جز نقشه کاغذی و نقشه اسکن شده، نقشه دیگری در اختیار نباشد و بخواهیم تحلیل کنیم، بنابراین نقشه اسکن شده را رقومی سازی میکنیم و برای اینکار سه لایه را در وارد نرم افزار قرار میدهیم . با بکارگیری نقشه های رقومی، نقص ها و کاستی موجود در نقشه سنتی هموار می شود.

محدودیت های نقشه های سنتی:

مشکلات نقشه های سنتی به شرح زیر میباشد:

 • محدودیت مقیاس
 • عدم نمایش تمامی عوارض در دنیا
 • سخت بودن بازیابی اطلاعات
 • بصرفه نبودن نقشه های سنتی از نظر زمان و هزینه
 • از رده خارج شدن نقشه های توپوگرافی بعد از مدتی
 • انجام آنالیز بر روی نقشه ها و انتخاب عوارض از اطلاعات موجود

نقشه های رقومی

مقایسه نقشه های رقومی و سنتی :

این دو نوع نقشه بر اساس موارد زیر متمایز می‌شوند:

 • اطلاعات زمینی و عکس های هوایی بعنوان ورودی نقشه های سنتی در نظر گرفته می گردد در صورتی که ورودی آن دیگری تصاویر هوایی، اطلاعات زمینی، تصاویر ماهواره ای، نقشه های اسکن شده می باشد، باید از نظر مقیاس، مقیاس پروژه سنتی ثابت و مقیاس نقشه تهیه شده رقومي آزاد و چند مقیاسی باید.
 • تشخیص عوارض برای نقوش سنتی بر اساس رنگ، نوع خط، سمبل و متن و درحالی که برای این نوع نقشه ها براساس کد و اطلاعات توصیفی است.
  طبقه بندی عوارض در نقشه های سنتی بر اساس لژاندر نقشه صورت می گیرد و در رقومی ها بر اساس جدول های اطلاعاتی و لایه های عوارض است.
 • نماد در نقشه هاي سنتی بر اساس راهنما معرفی می شود در صورتی که در نقشه های رقومی از فایل هاي کتابخانه ای هم می توان استفاده کرد.
 • در نقشه های سنتی جمع آوری داده ها بصورت دو بعدی و در حالی که در این مدل نقشه ها هم بصورت دو بعدی و هم بصورت سه بعدی امکان پذیر است.
 • نمایش داده ها در نقشه های سنتی بصورت کارتوگرافی و در تصاویر رقومي بر اساس سیستم های CAD است.
 • در نقشه های سنتی عوارض مسطحاتی و ارتفاعی بصورت جدا از یکدیگر در حالیکه در نقشه های رقومی عوارض مسطحاتی و ارتفاعی بصورت ترکیبی و یا جدا از هم می هستند.
 • خروجی در نقشه های سنتی بصورت نقشه های خطی در مقیاس های مختلف صورت میپذیرد، در صورتیکه خروجی در این نوع نقشه ها بصورت عکس ، گزارشات ، نقشه های خطی در مقیاس های مختلف ، اطلاعات آماری ، اطلاعات ورودی برای سیستم های LIS,GIS,DTM)) است.

کاربرد

نقشه های رقومی دارای کاربردهایی به شرح هستند:

 • کاربردهای شهری: نقشه های آب و فاضلاب، برق و تلفن، طرح جامع و تفضیلی شهرها، نقشه های معماری، نقشه های گازشهری، نقشه های کاربری اراضی.
 • کاربردهای منطقه ای: نقشه مدیریت جنگل ها و مراتع، نقشه های کاربری اراضی، نقشه های تقسیمات کشاورزی، نقشه های فرسایش خاک، نقشه های زمین شناسی.
 • کاربردهای محیط زیست: نقشه های آلودگی هوا،نقشه های هواشناسی، نقشه اقلیم شناسی، نقشه های وضع آلودگی آبهای موجود، نقشه های آلودگی زمین و عوامل آلوده کنند.

انواع روش ها

سه روش به منظور رقومی کردن داده ها وجود داردکه به شرح زیر میباشد:

 • رقومی سازی دستی یا مستقیم: اپراتور توسط CURSOR، المان ها و عوارض نقشه را در نظر گرفته میشود و آن ها را شناسایی مینماید، بنابراین تمامی عوارض را شناسایی می کند و بصورت یک فایل رقومی در سیستم نمایش داده می گردد.
 • دیجتایز: در این روش تمامی سطح نقشه توسط اسکنر اسکن میشود و نقشه اطلاعات را بصورت رقومی نمایش داده میشود.
 • دیجیتایز کردن از روی صفحه مانیتور: در این روش ابتدا نقشه توسط اسکنر اسکن میشود و سپس عوارض روی صفحه مانیتور نمایش داده میشود.

نقشه های رقومی

مفاهیم

یکی از روشهای نوین در تهیه نقشه های رقومی، استفاده از تکنیکهای کامپیوتری می باشد، سازمانهای تهیه نقشه از تکنیک هاي نوین کامپیوتری به منظور راه اندازی سیستمهای جغرافیایی استفاده می‌ نمایند. در این روش اطلاعات نقشه از حالت خطی یه حالت رقومی تبدیل می‌گردد.

روش های جدید تهیه نقشه های رقومی

روش های که برای رقومي سازی نقشه های استفاده می شود به موارد زیر تقسیم می شوند که عبارت اند از :

 1. نقشه برداری زمینی (برداشت نقطه، خطوط آبراهه)
 2. نقشه های هوایی ( نقشه هایی که به روش فتوگرافی تهیه میشوند)
 3. نقشه های اتوماتیک ( این نقشه ها بصورت اتوماتیک هستند، این نقشه ها دارای تصاویر ماهواره ای است، روش های مختلفی به منظور تهیه نقشه های رقومی زمین وجود دارد، که خروجی خوبی را نمایش می دهند.)
 4. در تولید مدل های رقومی DSM : در این مدل ارتفاع در نظرگرفته شده، و اگر چندین درخت موجود باشد از بالای درخت ها نقشه تهیه میشود.
 5. DTMI : این مدل سطح طبیعی شیب زمین است.
 6. DTM-DSM :  از تفاضل این دو مدل سطح طبیعی زمین نمایش میشود.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری خدمات گسترده ای را در زمینه ی نقشه های رقومی ارائه می دهد.